Regulamin Serwisu MediaPPG

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem http://mediappg.pl
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
 4. Administrator Serwisu - Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000 zł, NIP 522-01-03-609.
 5. Konfigurator - podstawowa funkcjonalność Serwisu pozwalająca Użytkownikom sformułować zakres współpracy przy realizacji kampanii marketingowych, którym są zainteresowani i przesłać ten zakres do Administratora Serwisu.
 6. Materiały Użytkownika - wszelkie treści, informacje i materiały zamieszczane lub udostępniane w Serwisie przez Użytkownika lub przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w szczególności treść umieszczona w Konfiguratorze.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.
 10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu.
 3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom skorzystania z nieodpłatnego konfiguratora kampanii marketingowych i skomunikowania Użytkownika z przedstawicielem Administratora celem przedstawienia oferty współpracy.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. podstawowe funkcjonalności Serwisu,
  2. minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  3. zasady dotyczące zamieszczania Materiałów Użytkownika,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego,
  5. zasady polityki ochrony danych osobowych,
  6. zasady zmiany Regulaminu.
 5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
  1. Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej;
  3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: http://mediappg.pl/regulamin i sporządzić wydruk.
 7. Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 8. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 9. Administrator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
 10. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.
 11. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 13. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu.
 14. Żadne z treści Serwisu nie mogą być poczytywane jako oferta Administratora Serwisu lub osoby trzeciej do zawarcia jakiejkolwiek Umowy z Użytkownikiem.

III. Podstawowe Zasady Korzystania z Serwisu

Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
 2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,
 3. korzystania ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 5. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi , mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

IV. Korzystanie z Konfiguratora

 1. Serwis nie służy do zawierania umów z Administratorem Serwisu ani z osobami trzecimi. Wprowadzenie danych do Konfiguratora oraz ich przesłanie do Administratora Serwisu nie stanowi gwarancji zawarcia umowy z Administratorem Serwisu ani osobą trzecią. Konfigurator służy wyłącznie w celu przekazania Administratorowi Serwisu i podmiotom współpracującym z Administratorem Serwisu informacji o zakresie zainteresowań Użytkownika, co do podjęcia ewentualnej współpracy dotyczącej realizacji kampanii marketingowej.
 2. Wprowadzając dane do Konfiguratora Użytkownik powinien wprowadzać dane zgodne z jego rzeczywistymi zainteresowaniami i potrzebami.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, że po skorzystaniu z funkcjonalności Konfiguratora i zaznaczeniu odpowiednich zgód dane zawarte w Konfiguratorze zostaną wprowadzone do bazy danych Administratora Serwisu oraz że będą mogły być wykorzystywane do jednokrotnego lub wielokrotnego kontaktu z Użytkownikiem ze strony Administratora Serwisu oraz podmiotów współpracujących z Administratorem Serwisu w celu przedstawienia oferty nawiązania współpracy w zakresie kampanii marketingowej, co nie ogranicza praw Użytkownika do wycofania zgody na taki kontakt.
 4. Zamieszczając, udostępniając lub przesyłając Administratorowi Serwisu jakikolwiek Materiał Użytkownika Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłączonej i nieograniczonej terytorialnie licencji na publikowanie Materiału Użytkownika w sieci Internet oraz w wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Administratora Serwisu, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Administratora Serwisu) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Administratora Serwisu, z prawem do dalszej sublicencji. Licencja ta udzielana jest na czas nieokreślony.
 5. Zamieszczając, udostępniając lub przesyłając Administratorowi Serwisu jakikolwiek Materiał Użytkownika, Użytkownik gwarantuje, że będą one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku, jeżeli osoba trzecia zgłosi przeciwko Administratorowi Serwisu lub osobom z jego personelu jakiekolwiek roszczenie lub zarzut związany z treściami zamieszczonymi, udostępnionymi lub przesłanymi przez Użytkownika Materiałami Użytkownika, Użytkownik związany będzie do doprowadzenia do zwolnienia Administratora Serwisu lub członków jego personelu z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie Administrator Serwisu lub dany członek jego personelu poniósł w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z takim roszczeniem lub zarzutem. Na potrzeby niniejszego ustępu za osobę trzecią uważany będzie także organ administracji publicznej, a za roszczenie również każdy nakaz, zakaz, kara, grzywna itp. wydany lub nałożony przez taki organ.

V. Reklamacje

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres: reklama@mediappg.pl.W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 2. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych.

VI. Dane osobowe

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.

VII. Postanowienie końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019.
 3. Administrator Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Administratora Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.